Menu Close

Konkursai, laisvos darbo vietos

Mažeikių lopšelis-darželis „Eglutė“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti.

Darbo pobūdis:

 • organizuoti, vykdyti, dalyvauti ugdomajame procese, tarpusavyje derinti vaikų ugdymą, priežiūrą, globą;
 • planuoti grupės ugdomąją veiklą, vadovaujantis ugdymą reglamentuojančiais dokumentai;

 • kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones, rengti ir/ar įgyvendinti projektus;

 • sistemingai stebėti ir vertinti vaiko gebėjimus, įvairiais būdais fiksuoti vaiko pasiekimus;

 • teikti pagalbą vaikams, turintiems ugdymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikyti ugdymo turinį, metodus ir priemones.

Reikalavimai pretendentams:

Kvalifikaciniai reikalavimai

 • Aukštasis, aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų, išsilavinimas ir auklėtojo ar pedagogo kvalifikacija.
 • Mokytojas turi išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. I-983 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, reglamentuojančiais ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą.

 • Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

 • Gerai mokėti  lietuvių  kalbą,  jos  mokėjimo  lygis  turi  atitikti  Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų,  patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu,  reikalavimus.

 • Žinoti vaiko raidos aspektus.

Asmeninės savybės

 • gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendradarbiauti;

 • būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam;

 • mokėti dirbti kompiuteriu.

Pareigybės lygis – A2.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 8,11–11,39 BD.
Pareiginė alga su mokesčiais: 1508,46–2118,54 Eur.
Pareiginės algos dydis nustatomas atsižvelgiant į turimą pedagoginio darbo stažą bei kvalifikacinę kategoriją vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu Nr. XIII-198.
Darbo savaitės trukmė – 36 val.
Darbo sutartis – terminuota.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Kvalifikacinius reikalavimus patvirtinančių dokumentų kopijas;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Buvusios (-ių) darbovietės (-čių) rekomendaciją (-as) (privalumas).

Pretendentai dokumentus siunčia:

 • elektroniniu paštu – eglute.mazeikiai@gmail.com;
 • registruotu laišku – Mažeikių lopšelis-darželis „Eglutė“, Gamyklos g. 29, 89110 Mažeikiai
 • asmeniškai – Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ administracijoje, Gamyklos g. 29, 89110 Mažeikiai, darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:30

Dokumentai priimami iki 2023 m. gruodžio 8 d.
Atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai, atitinkantys keliamus kvalifikacinius reikalavimus, bus informuoti prašyme nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu ir kviečiami į pokalbį 2023 m. gruodžio 12 d.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui.
Išsamesnė informacija apie skelbiamą atranką teikiama tel. (8 443) 66758 ir el. p. eglute.mazeikiai@gmail.com.

Skip to content