Menu Close

Veiklos dokumentai

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje tvarkos aprašas

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ lygių galimybių politikos aprašas

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ vadovų, mokytojų, meninio ugdymo pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo ir mokinio krepšelio lėšų, skirtų kvalifikacijos tobulinimui, naudojimo tvarkos aprašas

Skip to content