Menu Close

Vizija, misija

MISIJA – įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybišką, vaikų poreikius atitinkantį visuminį vaikų ugdymą ir priežiūrą. Visos bendruomenės pastangomis kurti saugias, modernias, jaukias ugdymo(si) sąlygas, formuoti sveikos gyvensenos, tautos tradicijų, etnokultūros, aplinkosaugines vertybines nuostatas, užtikrinti visapusišką ugdytinio brandą.

 

VIZIJA – saugi, nuolat besimokanti, atvira kaitai, naujovėms ir pokyčiams, kurianti inovatyvų ugdymo turinį ir aplinkas, at(si)liepianti į kiekvieno vaiko unikalius ugdymosi poreikius, laiduojanti vaiko gyvenimo gerovę įstaiga, su jaukia, estetiška aplinka, kurioje komandinio darbo, kūrybingos pedagogų komandos ir tėvų darnios partnerystės dėka vaikai auga kūrybiškos, laisvos, savimi pasitikinčios asmenybės.

 

Lopšelis-darželis ,,Eglutė” – bendro tipo ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Veiklos pradžia – 1973 m. kovo 1 d.

Įstaigoje ugdomi vaikai nuo gimimo iki mokyklos. Vaikų grupės komplektuojamos atsižvelgiant į vaikų amžiaus tarpsnius. Specialiųjų poreikių vaikai integruojami į bendro ugdymo vaikų grupes.

Ugdymo įstaigos siekiamybė ,,atsakingas, iniciatyvus ir kūrybingas, bendraujantis ir mokantis mokytis vaikas“.

Įstaigoje sukurtos kuo palankiausios sąlygos gabiems vaikams ugdyti ir ugdytis. Vykdomas patyriminis ugdymas leidžia vaikams įsisavinti žinias per realią gyvenimišką patirtį: eksperimentuojant, atliekant bandymus, tyrinėjant daiktus, įvairius reiškinius.

Įstaiga savo veiklą grindžia Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos švietimo  ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ministerijos norminiais aktais, Mažeikių miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, bei lopšelio-darželio “Eglutė” nuostatais.

Skip to content