Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,EGLUTĖ“ 2023-2024 m. m.

ILGALAIKĖS DARBO GRUPĖS

Įvaizdžio kūrimo ir saviraiškos ugdymo grupė – koordinuoja bendruomenės įvaizdžio kūrimo, puoselėjimo kultūrą.

STEAM ir inovacijų taikymo ugdymo grupėužtikrina inovatyvių strategijų ir inovacijų taikymą, mokytojų mentorystę, tarpusavio bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja patirtimi.

EKO, ENO, Sveikos mokyklos ugdymo darbo grupė – suformuoja ir inicijuoja ugdomąsias, projektines veiklas, efektyvina EKO, ENO, sveikatinimo patirtinį ugdymą.

Etnokultūrinio ugdymo grupė – formuoja tautinio sąmoningumo, tapatumo ir etnokultūrinių tradicijų puoselėjimą bendruomenėje.

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė – vykdo ir įgyvendina įstaigos kokybės įsivertinimą.

Korupcijos prevencijos ir kontrolės darbo grupė – nustato, nagrinėja korupcijos rizikos veiksnius įstaigoje, pagal veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.

Didelį ugdymosi potencialą turinčių vaikų darbo grupė – efektyvina talentingų vaikų išskirtinumą, aukštesniųjų specialiųjų gebėjimų įgūdžius, teikia kūrybinės ūgties rezultatus.

Vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo darbo grupė padeda tinkamai reglamentuoti ir įgyvendinti vidaus kontrolės politiką.

Asmens apsaugos vykdymo darbo grupėkoordinuoja asmens duomenų apsaugos priežiūrą.

Bendruomenės telkimo grupė – telkia bendruomenę, efektyvina tradicijas, saviraišką, įvairina prasmingo laisvalaikio galimybes  gerosios patirties dalijimuisi.

Projektinių veiklų organizavimo darbo grupėkoordinuoja projektinių veiklų įgyvendinimą, sukuria, pristato efektyvias formas veikloms įgyvendinti.

Skip to content