Menu Close

Savivalda

Lopšelio-darželio savivalda grindžiama švietimo tikslais, Lopšelyje-darželyje vykdomomis švietimo programomis ir susiklosčiusiomis tradicijomis.

     Lopšelio-darželio savivaldos institucijos kolegialiai svarsto Lopšelio-darželio veiklos ir finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą Nuostatuose, priima sprendimus, daro įtaką Lopšelio-darželio vadovo priimamiems sprendimams, atlieka Lopšelio-darželio valdymo priežiūrą.

Savivalda:

Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Lopšelio-darželio savivaldos institucija. Mokyklos Tarybą  sudaro penki nariai, išrinkti atviru balsavimu savivaldos institucijų posėdžiuose balsų dauguma: du pedagogus deleguoja mokytojų taryba, du Lopšelyje-darželyje nedirbančius tėvus (globėjus, rūpintojus) – tėvų komitetas, vieną  bendruomenės atstovą deleguoja bendruomenės nariai, kandidatas turi būti susietas bendrais gyvenimo vietos bendruomenėje poreikiais ir interesais. Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Lopšelio-darželio bendruomenei.

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro visi Lopšelyje-darželyje dirbantys pedagoginiai darbuotojai. Lopšelio-darželio direktoriaus narystę mokytojų taryboje reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. Mokytojų tarybos nariai atviru balsavimu balsų dauguma trejiems metams renka mokytojų tarybos pirmininką ir sekretorių, kurių kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucija – tėvų komitetas – renkamas grupės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkime.

 

Skip to content